^

Strona główna

Witamy na stronie poświęconej w całości zagadnieniom związanym z badaniami statystycznymi. Znajdą Państwo tutaj przede wszystkim opis podstawowych typów badań statystycznych a także przykłady zastosowania poszczególnych metod prowadzenia tego typu badań. Zapraszamy do lektury.

Badania Statystyczne

Statystyka matematyczna, w tym w szczególności metody ilościowe, stanowią podstawowy element każdego badania, niezależnie od jego tematyki. Analizy statystyczne pozwalają na wyciąganie wniosków dotyczących całej zbiorowości w oparciu o dane z próby składającej się z niewielkiego odsetka populacji generalnej.
Warunki, jakie musi spełniać badanie statystyczne:
 • dotyczy zbiorowości statystycznej,
 • określa prawidłowości dotyczące cech w danej zbiorowości, charakteryzujące całą zbiorowość.
W celu przeprowadzenia badania statystycznego należy wybrać odpowiednie metody badawcze. Wybieramy w zależności od celu badania, rodzaju zbiorowości statystycznej, środków finansowych, możliwości organizacyjnych.
Podział badań statystycznych, w zależności od liczby jednostek należących do zbiorowości objętych badaniem:
 • Badania pełne (spis statystyczny, rejestracja statystyczna, sprawozdawczość statystyczna);
 • Badania niepełne (ankietowe, monograficzne, reprezentacyjne, szacunkowe).

Badania rynku

W naszej ofercie znajdują się badania rynku i opinii. Chodzi zarówno o kompleksowe projekty badawcze, jak i badania omnibusowe. Stosujemy nowoczesne metody pozyskiwania danych, a także ich analizy, w tym data mining. Propozycje badań kierujemy do firm różnej wielkości z różnorodnych branż. Naszym celem jest wspólny rozwój i zapewnienie wiarygodnych informacji pozwalających na rozwój przedsiębiorstw, zdobywanie przez nich nowych rynków i klientów, opracowywanie lepszych strategii rozwoju i strategii marketingowych.
Zakres realizowanych przez nas badań:
 • Badania klienta (satysfakcji klienta, preferencji zakupowych konsumentów, grupy docelowe);
 • Badania marki (rozpoznawalność marki, wyróżniki marki, przekazy reklamowe, plasowanie marki);
 • Badania produktu (postrzeganie opakowań, insighty konsumenckie, testy konsumenckie, badania CLT konceptów i nowych produktów, mystery shopping).
 • Szacowanie udziału w rynku, segmentacja rynku, badanie konkurencji.
W badaniach wykorzystujemy wszystkie techniki i metody badawcze, w tym standardowo:
 • tajemniczy klient (Mystery Shopping)
 • analiza danych zastanych,
 • analiza SWOT,
 • studia przypadku (Case Study),
 • bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI),
 • ankiety wspomagane komputerowo (CAPI),
 • badania telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI),
 • ankiety internetowe (CAWI),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI).]

Oprogramowanie Badawcze

Nauka i technologie mają coraz większy udział w naszym codziennym życiu. Umożliwiają szybkie poruszanie się, bezpieczną podróż, ogrzewanie mieszkań i biur, chłodzenie, zgodnie z życzeniem. Przyspieszanych jest wiele procesów dotychczas długotrwałych. Wszystko to dzieje się w ramach otwierania się świata nauki, który stanowił kiedyś rzeczywistość uniwersytecką, hermetyczną i odciętą od zewnętrznego świata.
Podmioty biznesowe oraz przedstawiciele nauki coraz częściej zawiązują pomiędzy sobą umowy partnerstwa. Wnioski z badań naukowych usprawniają działanie przedsiębiorstwa, pozwalając skuteczniej realizować jej strategię i wdrażać działania rozwojowe. Współpraca z nauką buduje także pozytywny PR firmy, która zostaje postrzegana jako nowoczesna i dbająca o standardy jakości.

Niestety przedsiębiorcy zazwyczaj rezygnują z pomysłu wdrożenia działu badawczego w swoich strukturach, czego przyczyną jest obawa o ponoszenie zbyt wysokich kosztów z tego tytułu. Nie wiedzą jednak o tym, że badania marketingowe można realizować bardzo szybko i w prosty sposób.
CATI jest techniką polegającą na realizacji wywiadów telefonicznych wspomaganych przez system komputerowy. Jej zastosowanie pozwala ograniczyć czas oraz koszta finansowe, gdyż nie ma konieczności drukowania tradycyjnych ankiet w wersji papierowej. Odpada również etap kodowania zebranych danych. Zalety te wiążą się również z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej (CAWI) oraz terenowej wspomaganej urządzeniem mobilnym (CAPI). Badania przeprowadzamy z użyciem nowoczesnej platformy online, obsługiwanej z poziomu przeglądarki internetowej.
Do tej pory przedsiębiorstwa nie posiadające doświadczenia w prowadzeniu badań były zmuszone zlecać takie usługi firmom zewnętrznym. Udzielane przez nas licencje na obsługę elektronicznej platformy (badania CATI, CAPI, CAWI) zmieniają jednak dotychczasowe standardy. Możliwa staje się samodzielna realizacja badań w strukturze zlecającego podmiotu. Klient może przeglądać bieżące statystyki w trybie rzeczywistym, a po sfinalizowaniu etapu gromadzenia danych, zapoznawać się z tabelarycznymi oraz graficznym wizualizacjami wyników.

Decyzję o wyborze platformy badawczej warto poprzedzić przeprowadzeniem testów w wersji demonstracyjnej. W tej sposób możliwe staje się rozpoznanie możliwości, jakie zapewnia oferowany przez firmę system.
Pierwszym etapem obsługi oprogramowania badawczego jest stworzenie formularza ankietowego. Wysokiej jakości system powinien być wyposażony w odpowiednie moduły, pozwalające na usprawnienie pracy oraz automatyczne usuwanie wszelkich błędów.
Moduł kontroli logiki ankiety uniemożliwia popełnienie błędów na etapie konstruowania przejść oraz pytań filtrujących. Cechę zaawansowanego technologicznie systemu stanowi również bezpieczeństwo. Jest on także wyposażony w funkcję tworzenia kopii zapasowych, dzięki której awaria sprzętu nie wiąże się z utratą cennych danych. Można ponadto w łatwy sposób uzyskać do nich dostęp z innego urządzenia, co zwalnia z konieczności wysyłania ciężkich plików z użyciem klienta poczty.
strona główna oprogramowanie badawcze badania statystyczne badania rynku aktualności kontakt
Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.